A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
PANASZ MINTA GYED hiányos és késedelmes utalása miatt
#1
Kérdés:
A terhességi gyermekágyi segély lejártát követően gyermekgondozási díjban részesülök az egyik orvostudományi egyetemen jelenleg is fennálló (ápolónő) biztosítási jogviszonyom alapján.
Mindezidáig az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásomat havi rendszerességgel, időben megkaptam, azonban 2015. …ban az engem megillető ellátásnak csak a töredékét (6 napi GYED-et) utalták a számlámra.
Telefonon történő érdeklődésemre a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodája azt a tájékoztatást adta, hogy … hónapra is teljes egészében megilletne az ellátás, vélhetőleg számítógépes hiba történt, azonban az informatikus szabadsága miatt a hiba belátható időn belül nem orvosolható, az engem megillető különbözet kiutalására egyelőre nincs mód.

Mit tehetek, hogy a gyedemet mielőbb megkapjam?
Válasz:

Javasolt az alábbi tartalmú panaszlevelet –lehetőleg ajánlott, tértivevényes postai különszolgáltatással- megküldeni a MÁK elnökének, az OEP főigazgatójának és az alapvető jogok biztosának (ombudsman) kérve, hogy panaszát vizsgálják ki, és amennyiben megállapítást nyer, hogy a panasz megalapozott, úgy az Önt megillető ellátás –kamataival együtt történő- kiutalásáról haladéktalanul intézkedjenek.Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Dr. Székely László részére
Budapest
Nádor utca 22.
1051


Tárgy: Panasz


Tisztelt Dr. Székely László Úr!Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy az engem megillető gyermekgondozási díj ellátás mielőbbi kifizetése érdekében a Magyar Államkincstár ….. Megyei Igazgatóságán eljárni, panaszomat kivizsgálni, annak eredményéről tájékoztatni, az ügyviteli/informatikai hiba miatti részleges és késedelmes kifizetés miatt engem megillető kamat, valamint az azzal kapcsolatos érthető elszámolás kifizetésére/elkészítésére és megküldésére a közszféra központi társadalombiztosítási kifizetőhelyét (MÁK …. Megyei Igazgatóságát) kötelezni szíveskedjen az alábbiak miatt.

A terhességi gyermekágyi segély (2015.01.01-től ezen ellátás új neve csecsemőgondozási díj) lejártát követően gyermekgondozási díjban részesülök a 20…-én született, … nevű gyermekem, illetve a … Egyetem ….. Klinikájánál jelenleg is fennálló biztosítási jogviszonyom alapján.

Mindezidáig az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásomat havi rendszerességgel, időben megkaptam, azonban 2015. … hónapjában az engem megillető ellátásnak csak a töredékét (6 napi GYED) utalták a számlámra.

Telefonon történő érdeklődésemre a Magyar Államkincstár … Megyei Igazgatóság Illetmény-számfejtési Irodája azt a tájékoztatást adta, hogy panaszom megalapozott, … hónapra is teljes egészében megilletne az ellátás, vélhetőleg számítógépes hiba történt, azonban az informatikus szabadsága miatt a hiba belátható időn belül nem orvosolható, az engem megillető különbözet kiutalására egyelőre nincs mód, mely választ elfogadni nem áll módomban.

Álláspontom szerint a Magyar Államkincstár … Megyei Igazgatósága –az ügyviteli hiba felfedezését, illetve ügyfél általi jelzését követően köteles lenne haladéktalanul és kamataival együtt kiutalni az ellátást. Tekintettel arra, hogy ez nem történt meg, illetve mivel ettől az ügyintéző elzárkózott ezért kérem az Ön, illetve Hivatala segítő közreműködését.

Meg kívánom jegyezni, hogy jelen esetben egy, az évek óta fizetett járulékokért a biztosítási esemény bekövetkezésekor törvény által garantált ellátásról van szó, melynek nem, illetve nem a jogszabályban előírt időben és összegben történő kifizetése a létfenntartásomat veszélyezteti.


Panaszomat az alábbi jogi normákra alapozom:

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 62. szakasza értelmében a gyermekgondozási díjat havonta egyszer utólag a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, de legkésőbb a bérfizetési napon kell folyósítani.

A 69. § értelmében ha az egészségbiztosító, illetve a társadalombiztosítási kifizetőhely a pénzbeli ellátási, valamint baleseti táppénz iránti igény érvényesítéséről az előírt határidőn belül nem gondoskodik, az Art.-ban meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot köteles fizetni a jogosult részére.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 4. szakasza értelmében az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog.

A 33/A § szerint ha a közigazgatási szerv az előírt határidőt nem tartja be -saját költségvetése terhére- köteles a központi költségvetés részére az általános tételű eljárási illeték összegének megfelelő összeget befizetni.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Kormányrendelet 1. § (9) bekezdés értelmében a kifizetőhely eljárására –beleértve a Magyar Államkincstárt, mint a közszférában dolgozó biztosítottak központi kifizetőhelyét- főszabályként a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Alaptörvény XXIV. cikk. (1) bekezdés
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.

Alaptörvény XXV. cikk. (1) bekezdés
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal, vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez.

Alaptörvény 30. cikk. (1)-(2) bekezdés
Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti.
Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez.Az eljárás során kérem vizsgálni azt is, hogy:

1. Egyedi esetről, vagy nagyszámú biztosítottat érintő ügyviteli hibáról van szó?

2. A közigazgatási szerv (társadalombiztosítási kifizetőhely) a késedelmes igényelbírálások, illetve kiutalások esetén eleget tesz-e az Ebtv-ben előírt kamatfizetési, illetve a Ket-ben előírt általános tételű eljárási illeték központi költségvetés részére történő befizetési kötelezettségének?

3. A kamat összegéről és a számítás módjáról küldenek-e érthető elszámolást a biztosítottaknak?

4. Milyen intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy a jövőben hasonló, a biztosítottak és családjuk létfenntartását veszélyeztető esetek ne forduljanak elő?

5. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztálya, a Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya, illetve a Magyar Államkincstár Belső Ellenőrzési Főosztálya mikor vizsgálta utoljára az Ebtv. 69 és a Ket. 33/A szakaszaiban előírtak betartását, az milyen eredménnyel zárult?

Köszönettel:

Dátum
aláírás

Adataim
Név:
Születési hely, idő:
TAJ:
Adóazonosító
Lakcím:
Munkáltató neve, címe:


A minta lentről letölthető!
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég