A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
OEP PÉNZBELI ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK 2015
#1
2020.03.01-től módosult a TB jogorvoslati rendszere
 
 
2020.03.01-től módosult a TB jogorvoslati rendszere, az eddigi kétfokú jogorvoslatot felváltotta az egyfokú jogorvoslati rendszer, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jövőben a társadalombiztosítási kifizetőhely, és az egészségbiztosító (kormányhivatal egészségbiztosítási osztálya) által hozott határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak (fellebbezésnek) helye nincs.

Amennyiben az ügyfél (biztosított) akár a határozat rendelkező részével (érdemi döntés) akár annak indokolásával nem ért egyet immár nem fordulhat a másodfokú (felettes) szervhez.

Az új szabály értelmében azok, akik nem értenek egyet a közigazgatási szerv, illetve a quasi közigazgatási szerv (kifizetőhely) döntésével közigazgatási pert kezdeményezhetnek.
 
A közigazgatási per szabályait a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény tartalmazza.

Ennek értelmében immár nem fellebbezést, hanem keresetlevelet kell benyújtani.

(A fellebbezésnek nem volt formája és nem voltak kötelező tartalmi elemei, a keresetlevéllel szemben viszont vannak alaki és tartalmi követelmények, azaz a jogorvoslathoz jutás nyilvánvalóan nehezebbé válik a nem jogvégzett állampolgárok számára.)

A keresetlevelet 30 napon belül kell előterjeszteni.

A keresetlevelet ahhoz a közigazgatási szervhez/kifizetőhelyhez kell benyújtani (megküldeni), amely szerv a vitatott határozatot hozta.

A pert akkor is az egészségbiztosító ellen kell megindítani, ha a döntést a kifizetőhely hozta.

A kifizetőhelynek a keresetlevelet nem a bírósághoz, hanem a felügyeletét ellátó kormányhivatalhoz (egészségbiztosító) kell továbbítani.

A kormányhivataloknál működő egészségbiztosítási osztályoknak és a rendvédelmi szervek kifizetőhelyeinek a keresetlevelet a MÁK KÖZPONT Egészségbiztosítási Főosztályához kell továbbítani.

Az egészségbiztosítónak, illetve a MÁK KÖZPONTNAK a keresetlevelet az ügy összes iratával együtt 30 napon belül kell továbbítania az illetékes bíróság (közigazgatási kollégiumot működtető törvényszék) részére akkor is, ha a keresetlevél hozzá elkésetten érkezik és a fél igazolási kérelmet nem terjesztett elő.

Bővebben lásd itt:
 
 
II.
IDEIGLENESEN VÁLTOZOTT A FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁGON LÉVŐ SZEMÉLYEK JOGÁLLÁSA
 
Főszabály, hogy, aki fizetés nélküli szabadságon van, annak szünetel a biztosítása és köteles erre az időre egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie maga után. (Vannak kivételek, pl, a GYED, GYES miatti fizetés nélküli szabadságban részesülő személyek.)
 
VÁLTOZÁS, hogy a koronavírus veszélyhelyzet miatt fizetés nélküli szabadságra küldött személyek erre az időre egészségügyi szolgáltatásra jogosultak, illetve az egészségügyi szolgáltatási járulékot nem nekik, hanem a munkáltatónak kell megfizetni.
 
Ezzel kapcsolatban a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 20. szakasza ekként rendelkezik:
 
6. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság fennállása
20. § (1) A veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult.
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben 2020. május 1-jétől a munkáltató – a tárgyhót követő hónap 12. napjáig – egészségügyi szolgáltatási járulékot állapít meg, vall be és fizet meg az (1) bekezdés szerinti munkavállaló után.
 
(3) Az állami adó- és vámhatóság a munkáltató kérelmére engedélyezi, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék (2) bekezdés szerint megállapított és bevallott összegét a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizethesse meg.
 
 
III.

Hogyan alakul a jogorvoslathoz való jog, ha az igényt alakszerű közigazgatási határozat meghozatala nélkül bírálják el?
 
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) néhány esetben (pl. táppénz megállapításakor) lehetővé teszi azt, hogy az igényelbíráló szerv (kormányhivatal/TB kifizetőhely) az igényt alakszerű közigazgatási határozat meghozatala nélkül (határozathozatal mellőzésével hozott döntés) bírálja el.
 
Felvetődik a kérdés, hogy ezekben az esetekben az ügyfélnek (biztosítottnak) van-e joga, illetve lehetősége jogorvoslati eljárást kezdeményezni.
 
Amennyiben igen hol, hogyan, milyen formában, mennyi időn belül?
 
Ezekre a kérdésekre –egy konkrét eset kapcsán– a Magyar Államkincstár Egészségbiztosítási Főosztálya az alábbi választ/állásfoglalást adta:
 
 
A Vhr. 39. § (1) bekezdése valóban lehetővé teszi az egészségbiztosítási szervek számára, hogy a jogszabályhelyben foglalt feltételek fennállása esetén mellőzzék a határozathozatalt.
 
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az ügyfél ilyenkor megfosztásra kerülne egy őt megillető alkotmányos alapjogtól, vagyis attól, hogy a döntéssel szemben jogorvoslatot kezdeményezzen.
 
Tekintettel arra, hogy alakszerű határozat a Vhr. 39. § (1) bekezdésének az alkalmazásakor nem születik, ezért ezekben az esetekben a hatóság döntése magának az ellátásnak a folyósítása.
 
Amennyiben a folyósított ellátás összegével a biztosított nem ért egyet, úgy lehetősége van jogorvoslati kérelmet benyújtani az alakszerű határozathoz képest azzal az eltéréssel, hogy a jogorvoslati határidőt nem a döntés közlésének a napjától, hanem az ellátás kiutalásától kezdődően kell számítani.
 
Vagyis a határozathozatal mellőzésével hozott, a táppénz kiutalásában testet öltő döntéssel szemben az ellátás kiutalásától számított 30 napon belül közigazgatási per kezdeményezésére nyílik mód.
 
Mivel a határozathozatal mellőzésével hozott döntések esetében a biztosított nem feltétlenül van birtokában azoknak az információknak, hogy milyen tények, adatok alapján is került sor az ő részére az ellátás megállapítására, ezért az ügyfelek tájékoztatását elősegítendő a Vhr. 39. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a pénzbeli ellátás iránti kérelmet elbíráló kifizetőhely vagy kormányhivatal a pénzbeli ellátás jogosultját - kérelmére - tájékoztatja a megállapított pénzbeli ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról.
 
Ez azt jelenti, hogy az ügyfeleknek (biztosítottaknak) joguk van a kormányhivataltól/kifizetőhelytől azt kérni, hogy tájékoztassák őket arról, hogy a táppénz ellátásukat hogyan (milyen jövedelem, irányadó időszak, osztószám, számítási módszer stb. figyelembe vételével) állapították meg, illetve az ilyen irányú kérelmekre a kormányhivatal/kifizetőhely köteles teljes körű, érdemi választ adni.
 
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#2
Nagyszülői GYED 2020.01.01-től

Kedvesc Mindenki!

A „családvédelmi akcióterv” keretében, 2019.07.01-től ismét megváltozott az egészségbiztosítási törvény gyermekgondozási díjra (GYED) vonatkozó része.

A törvény szövege már ismert, azonban alkalmazni csak 2020.01.01-től lehet.

Ez tartalmazza a nagyszülői gyed jogosultsági szabályait.

Pl. ki, mikor, milyen feltételek mellett, milyen összegben, meddig kaphatja ezt az ellátást?

Ha a gyermek megbetegszik, ez időszak alatt kaphat-e a szülő GYÁP-ot,

a nagyi kaphat-e mellette nyugdíjat,

lehet-e mellette dolgozni, ill.

folyósítható-e neki ellátás, ha Ő az unokával Zalaegerszegen él, míg a szülők Budapesten élnek és dolgoznak?

Mi van akkor, ha a szülő  a folyósítás tartama alatt elveszíti a munkáját és álláskeresési járadékot állapítanak meg a részére,

vagy ha a szülő  külföldön vállal munkát, illetve ha egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgozik?

Milyen szigorítás tartalmaz a módosítás a nagyszülő biztosítását tekintve a szülőhöz képest?

Az elvált nagyi új házastársa kaphatja-e ezt az ellátást a nem vérszerinti unokája után?

Egyáltalán miért van erre szükség akkor, amikor a GYED-et már a szülő is kaphatja a munkabére mellett? Miért a nagyi és miért nem a szülő veszi igénybe azt?

Megannyi kérdés.... Smile   és válasz...., ami sokakat érdekelhet.

A szabályozás viszonylag bonyolult és szigorú, ezért csak egy szűk kör lesz rá jogosult.

Ezzel kapcsolatban az „Önadózó” legfrissebb (2019. július/augusztus) számában megjelent egy négy és fél oldalas, példákat is tartalmazó, viszonylag érthető cikk… (10-14. oldal)
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#3
Kedves Kenderice!

Köszönjük!
Válasz idézéssel
#4
Kedves Mindenki!


A Magyar Államkincstár honlapjára felkerült az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos, 2019. január 1-től hatályos változások 18 oldalas összefoglalója.


https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar...oztato.pdf


2019/1. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE

az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait, illetve a baleseti táppénzt, valamint az azokkal kapcsolatos eljárást érintő leglényegesebb új szabályokról és azok gyakorlati alkalmazásáról.
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#5
Kedves Mindenki!

A Magyar Államkincstár honlapjára felkerült az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos, 2018. január 1-től hatályos változások 14 oldalas összefoglalója.

Címe: „2018/1. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait, illetve a baleseti táppénzt, valamint az azokkal kapcsolatos eljárást érintő leglényegesebb új szabályokról és azok gyakorlati alkalmazásáról” 
Elolvasható/letölthető itt:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/Tajekoztatok/2018_1_sz_kifizetohelyi_tajekoztato.pdf
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#6
„INFORMÁCIÓK ELSŐKÉZBŐL” VII.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság jogutódjaként a Magyar Államkincstár továbbképzést tart a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére.

A továbbképzésen szakembereink tájékoztatást adnak a 2018. január 1-jétől hatályos változásokról. Ezen belül a gyermekgondozási ellátásokról és a pénzbeli ellátásokat érintő változásokról, továbbá a biztosítási kötelezettségről és járulékfizetésről, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról és minden egyéb az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos munkáltatókat és kifizetőhelyeket érintő változásokról.

Időpont:
2018. január 30. 10-15 óráig (regisztráció 9 órától)

Helyszín:
Magyar Államkincstár (volt Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság épülete)
(cím: Budapest VIII. ker., Fiumei út 19/a., 5. emeleti Díszterem)

Tematika:
I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény hatályos előírásai 2018. január 1-jétől, a pénzbeli ellátásokra való jogosultság és az ellátások összegének megállapítása szempontjából:
- Biztosítottak és járulékfizetési kötelezettség
- Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség

II. Pénzbeli ellátásokat érintő anyagi jogi változások:
- A táppénzt érintő pontosító módosítások és azok gyakorlati alkalmazása
- A keresőképtelenség visszamenőleges igazolása
- A csecsemőgondozási díjat és gyermekgondozási díjat érintő pontosító módosítások és azok gyakorlati alkalmazása
- A diplomás gyedre vonatkozó új szabályok
- Gyed folyósítás ideje alatt munkáltató váltás esetén a gyed folyósítására vonatkozó új szabályok
- Passzív jogú ellátások folyósítása
- A „Jövedelemigazolás” mint szigorú számadású nyomtatvány kivezetése

III. Pénzbeli ellátásokat érintő eljárásjogi változások:
- Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait érintő speciális eljárási szabályok a Ket. szabályait felváltó általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) hatálybalépésével összefüggésben.

Előadók:
Dr. Bogdán Zsuzsanna Főosztályvezető
Dr. Földi Barbara Főosztályvezető-helyettes

Részvételi díj: 7.874,-Ft + ÁFA (amely tartalmazza a frissítő és ételfogyasztás lehetőségét)
Részvételi szándékát a mellékelt – cégszerű aláírással ellátott – Jelentkezési lap megküldésével legkésőbb 2018. január 22-ig szíveskedjen a kepzes@allamkincstar.gov.hu e-mail címen jelezni!

A jelentkezéseket a jelentkezés sorrendjében tudjuk elfogadni. A jelentkezése elfogadásáról vagy elutasításáról e-mailben értesítést küldünk.

Fontos információ:
Amennyiben arról kap értesítést, hogy jelentkezése elfogadásra került, függetlenül a továbbképzésen való megjelenéstől — a korlátozott férőhelyre tekintettel — a részvételi díj megfizetése Önre nézve is kötelező.

Forrás:
 http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Fr...matika.pdf
és

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#7
Kedves Kenderice!
Köszönjük a hasznos információt!
A l b a

Válasz idézéssel
#8
Kedves Kenderice!

Köszönöm a tájékoztatást.
Válasz idézéssel
#9
Kedves Mindenki!
 
Mint ahogyan arról korábban már értesülhettek Magyarország jobban teljesít és a magyar reformok is működnek ezért –a jogbiztonság és a kiszámíthatóság követelményét is szem előtt tartva- az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásaival kapcsolatban, 2017. december 01-vel további változások (reformok) történtek.
 
A korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át.

A Magyar Államkincstár Központ Egészségbiztosítási Főosztálya ezen feladatai keretében többek között
  • közreműködik az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleseti táppénzzel és az utazási költségtérítéssel összefüggésben az Egészségbiztosítási Alappal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, beszámolási és adatszolgáltatási feladatok ellátásában,
  • működteti és fejleszti az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak, a baleseti táppénznek és az utazási költségtérítésnek a felügyeleti, költségvetési, szakmai ellenőrzési, belső ellenőrzési és központi nyilvántartási rendszerét,
  • közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok – az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, a baleseti táppénzzel, az utazási költségtérítéssel kapcsolatos – jogalkalmazói feladatellátásának támogatására szolgáló módszertani útmutatók, szakmai eljárásrendek, szabályzatok és körlevelek kiadásában.
 
Fontos tudni, hogy 2017. december 1-től új regisztrációs nyomtatvány kerül bevezetésre, mely időpontot követően a „Foglalkoztatói igazolás”, „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez”, és az „Adatlap folyamatos keresőképtelenség igazolásához” elnevezésű nyomtatványok elektronikus beküldéséhez szükséges regisztráció kizárólag a Magyar Államkincstár honlapján közzétett „Regisztrációs lap” benyújtásával lehetséges.
 
Az új „Regisztrációs lap” a Nyomtatványok menüpontból érhető el.
 
A Magyar Államkincstár Egészségbiztosítási Főosztálya -a MÁK honlapján megjelent tájékoztatónak megfelelően- kéri, hogy 2017. december 1-től az új nyomtatványt szíveskedjenek használni.
 
További kérdéseiket az   elnok@allamkincstar.gov.hu   e-mail címre küldhetik, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.  
 
Forrás:

[/url][url=https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/]https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#10
Az "adó" adó és pénzügyi szaklap XXX. évfolyam 2016/8. számában (77-82. oldal) megjelent egy, a nyugdíj mellett munkát végző személyek egészségbiztosítási ellátásaival (táppénz, baleseti táppénz, csed, gyed, eü-i szolgáltatási járulékfizetés stb.) kapcsolatos, 5,5 oldalas, példákat is tartalmazó összefoglaló Soltész Lászlóné (OEP Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztály szakmai koordinátora, kormánytisztviselője) neve alatt.

Főbb témakörök:

1. Ki minősül nyugdíjasnak?
2. Foglalkoztatói kötelezettségek.
3. A biztosított nyugdíjas járulékfizetése.
4. A táppénzre jogosultság.
5. A kiegészítő tevékenységet végző nyugdíjasok.
6. Baleseti táppénz.
7. Mikor nem minősül üzemi jellegűnek a baleset?
8. Baleseti táppénz többes biztosítási jogviszony esetén.
9. A baleseti táppénzre való jogosultság ideje és kezdő napja.
10. A keresőképtelenség igazolása.
11. Jogosultság csedre, gyedre.

Ugyancsak itt (72-77 oldal) olvasható egy, a megváltozott munkaképességűek ellátásainak módosításával kapcsolatos cikk.
(Az újság nagyobb könyvtárakban megtalálható, elolvasható, kölcsönözhető.)
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#11
Mónika Írta:Megkérdezhetem, hogy ez mit is jelent a gyakorlatban? Ez azokra vonatkozik akik bejelentkeztek egészségügyi szolgáltatási járulékra, és ez alapján fizetnek?

Álláspontom szerint rájuk nem vonatkozik. Ők nem megállapodást köthetnek (Tbj. 34. § (10), itt a hangsúly a köthetneken van), hanem a törvény erejénél fogva (Tbj. 39. §. (2) járulékot kötelesek fizetni.

(A két összeg is eltér! A Tbj. 34. § (10) szerinti személyek a 11. bek. értelmében a minimálbér 50%-át, a Tbj. 39. §. (2) szerinti személyek a Tbj. 19. § (4) alapján napi 235 Ft-ot, havi 7050 ft-ot kötelesek fizetni.)
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#12
Megkérdezhetem, hogy ez mit is jelent a gyakorlatban? Ez azokra vonatkozik akik bejelentkeztek egészségügyi szolgáltatási járulékra, és ez alapján fizetnek?
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#13
Megkérdezhetem, hogy ez mit is jelent a gyakorlatban? Ez azokra vonatkozik akik bejelentkeztek egészségügyi szolgáltatási járulékra, és ez alapján fizetnek?
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#14
Új, sárga lámpaszín a jogviszony ellenőrzésben címmel 2016.07.15-én az OEP új tájékoztatót adott ki.


<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oep.hu/friss_kozlemenyek/uj_sarga_lampaszin_jogviszonyellenorzesben.html">http://www.oep.hu/friss_kozlemenyek/uj_ ... esben.html</a><!-- m -->

Tisztelt Egészségügyi Szolgáltató!

Felhívom szíves figyelmét, hogy 2016. július 15.-jétől az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által egy új „sárga lámpaszín” kerül bevezetésre a jogviszony-ellenőrző rendszerbe a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.) 34. § (10) bekezdése szerint kötött megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatást igénybevevők számára.

Az OJOTE rendszerben a jogviszony-ellenőrzés során megjelenő „sárga lámpa” érvényes TAJ-t, de korlátozott egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultságot fog jelenteni.


Az új lámpaszín bevezetését indokolja, hogy a megállapodás jogintézménye nem biztosít teljeskörű egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot az érintett személyeknek, mivel a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXX. törvény 12. § (1) bekezdése, a 20. § (5) bekezdés b) pontja, valamint a 27. §-ban foglaltak alapján a sürgősségi fogászati ellátás kivételével nem jogosultak: sem fogászati, sem külföldi gyógykezelésre, illetve a transzplantációs várólistára sem kerülhetnek fel.

Fontos továbbá, hogy a megállapodás kedvezményezettje a megállapodás megkötését követően - amennyiben nem került sor a türelmi idő megváltására - a sürgősségi ellátás kivételével kizárólag a hatodik - 2016. augusztus 1.-jétől a huszonnegyedik - hónap első napjától veheti igénybe a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatásokat.

A megállapodás türelmi ideje alatt a jogviszony-ellenőrzés során a TAJ-hoz tartozó lámpa színe barna lesz, de amennyiben az érintett személynek van érvényes megállapodása, úgy a sürgősség körébe tartozó ellátásokat az érvényes TAJ-jal rendelkező biztosítottakhoz hasonlóan kell jelenteni (1-es térítési kategória, 1-es azonosító típus).

A teljeskörű egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság hiányában az Önök munkájának megkönnyítése érdekében fontosnak tartjuk, hogy a megállapodást kötők személyi köre – a jogosulatlanul igénybe vett ellátások megelőzése érdekében – megkülönböztetésre kerüljön a Tbj. 5. §-ban foglalt biztosítotti, valamint a Tbj. 16. §-ban foglalt jogosulti személyi körtől az új lámpaszínnel.

Tájékoztatom továbbá, hogy az új „sárga lámpa” nemcsak arra vonatkozóan fog tájékoztatást nyújtani, hogy az adott személy megállapodás alapján jogosult egészségügyi szolgáltatásra, hanem a lámpaszín mellé megjelenítésre kerül azon ellátások köre is, amelyekre az érintett személyi kör nem jogosult.


Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által működtetett OJOTE lekérdező felületen az új lámpaszín automatikusan beállításra kerül, azzal kapcsolatosan az egészségügyi szolgáltatóknak külön tennivalójuk nincs. A saját szakrendszerbe integrált lekérdező felületet használó egészségügyi szolgáltatóknak 3 hónapos türelmi időt biztosítunk a szinkronizálására.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#15
Mint ahogyan azt már megszokhattuk a jogbiztonság és a kiszámíthatóság szem előtt tartásával az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak jogi szabályozása 2016.07.01-től ismét változik.

A gyakori, és álláspontom szerint indokolatlan, évente kétszer történő jogszabályváltozás egyenes következménye, hogy a táppénzzel, csecsemőgondozási díjjal, gyermekgondozási díjjal, gyermekápolási táppénzzel, baleseti táppénzzel kapcsolatos jogi normák az ügyfelek, biztosítottak számára már-már követhetetlen. (Ezt támasztják alá a különböző fórumokra érkező nagyszámú kérdések is.)

A futószalagszerű, átgondolatlan jogalkotás, illetve folyamatos módosítás azonban nem csak az ügyfelek számára követhetetlen, de a jogalkalmazók (munkáltatók, tb. kifizetőhelyi ügyintézők, könyvelők) számára sem mindig egyértelmű, ezért az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a 2016.07.01-én, illetve a 2017.01.01-én hatályba lépő módosítások, pontosítások, kiegészítések egységes értelmezése érdekében a 2016/2. szám alatt egy újabb, 7 oldalas, példákat is tartalmazó tájékoztatót adott ki.


A tájékoztató külön kitér arra, hogy ugyan az 1 évesnél idősebb, de 3 évesnél fiatalabb gyermekekre tekintettel igényel táppénz esetében a jogszabály szövege nem változott, azonban „a jogszabály koherenciájának a biztosítása érdekében 2016. július 1-jétől ez esetben is alkalmazni kell, hogy szülőnként jár a táppénz”. (Azaz a kodifikáció most sem sikerült tökéletesen, így az egyértelmű jogi norma helyett az OEP különböző, az AB szerint joghatás kiváltására alkalmatlan leiratokban ismét értelmezni kényszerül…)

Változások:

-Változik gyermekápolási táppénzre való jogosultság időtartama.
-Változni fog a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások és a baleseti táppénz iránti kérelmek benyújtásának módja.
-Értelmezésre került a függő hatályú döntéseknél a határidő számításának a kezdő napja.
-Módosult az adóhatóság értesítésével kapcsolatos szabály.
-Változott a fogyatékos gyermek elnevezése.


A fent hivatkozott tájékoztató itt érhető el:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oep.hu//data/cms1012261/2016_2_TAJEKOZTATO_a_tarsadalombiztositasi_kifizetohelyek_reszere.pdf">http://www.oep.hu//data/cms1012261/2016 ... eszere.pdf</a><!-- m -->

"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#16
2016.07.01-től ismét változik az egészségbiztosítási törvény, ezen belül is az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak szabályai.

Erről tart tájékoztatót 2016. június 24-én, pénteken Kertész Ilona, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának Osztályvezetője.

Főbb témák:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 2016. január 1-től hatályos változásai a gyakorlatban

Gyermekápolási táppénz változásai 2016. január 1-től és 2016. július 1-től
• Szülők választása az ellátások között
• Igényérvényesítés 2017. január 1-től
• Külföldi biztosítási jogviszonyok és a pénzbeli ellátások viszonya

További információk itt:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.saldonet.hu/index.php?oldal=klubea">http://www.saldonet.hu/index.php?oldal=klubea</a><!-- m -->

<!-- m --><a class="postlink" href="http://saldonet.hu/LEVLEZ/page.php?g=4&sid=8708&vcode=5ad6ck2baae757b75c5c138d774k7b97648afeee&message_ID=6253&code=3478c68e6kaaca5667d6b77fka2cc67a68b6ak&b=1&x=8708&y=6253&z=4&dt=1465652959">http://saldonet.hu/LEVLEZ/page.php?g=4& ... 1465652959</a><!-- m -->

"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#17
Kedves Kenderice.
Köszönöm a tájékoztatást.
Válasz idézéssel
#18
Újabb változás az egészségbiztosítás területén.

A 18 oldalas összefoglaló itt található:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oep.hu//data/cms1010852/2016_1_TAJEKOZTATO_a_tarsadalombiztositasi_kifizetohelyek_reszere.pdf">http://www.oep.hu//data/cms1010852/2016 ... eszere.pdf</a><!-- m -->
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#19
Köszönöm Kenderice a figyelem felhívást.
Válasz idézéssel
#20
Az "adó" adó és pénzügyi szaklap XXX. évfolyam 2016/3. számában megjelent egy, a kisadózó vállalkozók táppénzével kapcsolatos, 5 oldalas, példákat is tartalmazó összefoglaló Soltész Lászlóné (OEP Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztály szakmai koordinátora,kormánytisztviselője) neve alatt.
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#21
2015/3. számú OEP TÁJÉKOZTATÓ
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE
az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait, a baleseti táppénzt, illetve a pénzbeli
ellátások megállapításával kapcsolatos eljárást is érintő leglényegesebb új
szabályokról és azok gyakorlati alkalmazásáról

2015. szeptemer

Lásd a csatolmányt
és/vagy a linket!

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oep.hu//data/cms1008326/2015_evi_3_szamu_kifizetohelyi_tajekoztato.pdf">http://www.oep.hu//data/cms1008326/2015 ... oztato.pdf</a><!-- m -->
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#22
OEP PÉNZBELI ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK 2015.07.01-től
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#23
Köszönöm Kenderice.
Válasz idézéssel
#24
Köszönöm, hogy megosztottad.
Válasz idézéssel
#25
OEP PÉNZBELI ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK 2015
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég